Boek vandaag nog je opleiding met korting

Ja, stuur me Deal-alerts

Altijd de beste deals in je mail Het laatste nieuws en updates Gratis zonder verplichting

Oeps. Vul een juiste naam in

Oeps. Vul een juist e-mailadres in

Dit e-mailadres is al geregistreerd
*Afmelden kan altijd, met één klik.
Boek vandaag nog je opleiding met korting!
Opleiding.nl B.V. Algemene Voorwaarden voor de Gebruiker

Algemene voorwaarden van Opleiding.nl B.V. (“Opleiding.nl”), gevestigd te Hilversum, aan Marathon 7 met KvK-nummer 30239037. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het platform en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden gelden per 20 april 2022.

Artikel 1: Definities

 1. Aanvangsdatum : de datum waarop het Product aanvangt.
 2. Annulering : de annulering van een Inschrijving (opzegging van de Overeenkomst) op grond van de Uniforme Annuleringsvoorwaarden (opzegging van de Overeenkomst), op grond van het herroepingsrecht voor consumenten of op grond van de voorwaarden van de Partner.
 3. Content : alle informatie, gegevens of bestanden die de Partner via het Platform ter beschikking stelt, waaronder – maar niet beperkt tot – bedrijfsinformatie, het Productaanbod en Reviews.
 4. Consument : een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 5. E-learning : een op afstand gegeven online training.
 6. E-mailadres : info@opleiding.nl
 7. Gebruiker : iedere bezoeker van het Platform (zowel de Consument als de zakelijke bezoeker) die op het Platform kan overgaan tot (onder meer) het aanmaken van een account, het opvragen van een informatiebrochure, het stellen van een vraag, het aanmaken van een account, het verrichten van een Inschrijving of het schrijven van een review.
 8. Herroeping : de ontbinding van de Overeenkomst door de Consument op grond van zijn wettelijke herroepingsrecht.
 9. Inschrijving : de aanmelding door een Gebruiker voor een Product via het Platform, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de toepasselijke algemene voorwaarden van Opleiding.nl en de aanbieder van het Product, oftewel de Partner.
 10. Opleiding.nl : Opleiding.nl B.V.
 11. Overeenkomst : de overeenkomst die tot stand komt tussen de Partner en een Gebruiker op grond van de Inschrijving door de Gebruiker voor een Product bij de Partner via het Platform.
 12. Overeenkomst op afstand : De Overeenkomst gesloten via bijvoorbeeld internet, telefoon of email, die een consumentenkoop is.
 13. Partner : de natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere partner die via het Platform Producten aan Gebruikers aanbiedt.
 14. Persoonsgegevens : gegevens die het mogelijk maken een bepaalde persoon te identificeren, zoals naam-, adres en woonplaatsgegevens.
 15. Platform : alle Sites en alle onderliggende pagina’s, inclusief alle Partnerpagina’s.
 16. Product : het door de Partner aangeboden product en/of dienst, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – opleidingen, trainingen, cursussen en/of workshops, E-learnings, boeken en alle bijbehorende materialen en informatie.
 17. Productaanbod : de omschrijving, prijs, voorwaarden en overige informatie betreffende Producten die door de Partner worden aangeboden.
 18. Reviews : een door een Gebruiker geschreven recensie over het Product van de Partner, welke op het Platform wordt geplaatst.
 19. Site : een door of aan Opleiding.nl beheerde of gelieerde website zoals – maar niet beperkt tot – Opleiding.nl en Opleiding.be websites met beperkte toegang voor werknemers van een Zakelijke afnemer, websites voor mediapartners en andere websites die gebruik maken van de Opleiding.nl API. Een Site kan zijn geïntegreerd in het intranet van een Zakelijke afnemer, vormgegeven in de in de door de Zakelijke afnemer gewenste stijl en ook het eigen aanbod van de Zakelijke afnemer bevatten. De Zakelijke afnemer kan er ook voor kiezen een selectie te maken in het te tonen Productaanbod.
 20. Uniforme Annuleringsvoorwaarden : voorwaarden voor annulering door de Gebruiker van een Inschrijving en de Overeenkomst die daaruit voortvloeit, die gelden voor bepaalde Producten waarin expliciet is vermeld dat deze Uniforme Annuleringsvoowaarden van toepassing zijn.
 21. Zakelijke afnemer : Een (rechts)persoon of andere organisatie (bedrijf en/of mediapartner) op wiens verzoek Opleiding.nl een specifieke Site heeft gecreëerd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform door de Gebruiker, waaronder – maar niet beperkt tot – iedere Overeenkomst die tot stand komt door Inschrijving op het Platform door de Gebruiker, ieder Productaanbod en alle Content. Deze voorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.opleiding.nl.
 2. Iedere Gebruiker die gebruikt maakt van het Platform, of een Inschrijving verricht met betrekking tot een door de Partner aangeboden Product via het Platform en waardoor een Overeenkomst tot stand komt, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden geschiedt schriftelijk. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3: Inschrijving en levering

 1. De Inschrijving voor een Product vindt plaats via het e-mailadres van de Gebruiker. Na de Inschrijving dient de Gebruiker de Inschrijving te bevestigen (via de link die de Gebruiker ontvangt van Opleiding.nl direct na de Inschrijving) Na de bevestiging is de Inschrijving afgerond en neemt de Partner contact op met de Gebruiker.
 2. Levering van het Product vindt plaats door de Partner. Na de Inschrijving verloopt het contact met betrekking tot de levering van het Product via de Partner.
 3. Betaling door de Gebruiker geschiedt direct aan de Partner en niet via Opleiding.nl. De betalingsvoorwaarden gelden zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van de Partner. De Gebruiker ontvangt een factuur van de Partner.
 4. Indien het een Inschrijving betreft via de site van een Zakelijke afnemer, gelden de betalingsvoorwaarden die overeen zijn gekomen tussen Opleiding.nl en de betreffende Zakelijke afnemer.

Artikel 4: De prijs

 1. Indien op het voor Consumenten toegankelijke Platform prijzen staan vermeld, zijn dit prijzen inclusief het bijbehorend BTW-tarief - tenzij anders vermeld. Eventuele aanvullende kosten die betaald moeten worden met betrekking tot de Inschrijving voor het Product van Partner, voorbehoudens fouten, duidelijk vermeld bij de opleidingsinformatie.
 2. De vermelde prijzen die op het Platform staan zijn indicatief totdat de Inschrijving is afgerond. U gaat akkoord met het bedrag dat zichtbaar is bij de opleidingsinformatie en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met Inschrijving. Aan de vermelde prijzen kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Artikel 5: Herroeping

 1. De Gebruiker, indien Consument, heeft het recht de Overeenkomst op afstand binnen 14 kalenderdagen na de dag dat de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden (herroepingsrecht), tenzij in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.
 2. De Gebruiker, indien Consument, maakt gebruik van dit herroepingsrecht door binnen deze periode de Overeenkomst te annuleren door via het E-mailadres een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de Overeenkomst ontbonden moet worden. De Gebruiker ontvangt – na een beroep op het herroepingsrecht zoals hiervoor omschreven – ontvangstbevestiging van Opleiding.nl. Afhankelijk van de wijze van betaling restitueren Partner eventueel betaalde gelden zo spoedig mogelijk.
 3. Retourzendingen van fysieke studiematerialen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt is de Gebruiker verplicht het Product af te nemen dan wel een door Opleiding.nl of Partner te bepalen waardevermindering te vergoeden.
 4. Het herroepingsrecht is uitgesloten bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Gebruiker en de Gebruiker heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Artikel 6: Annuleren Overeenkomst

 1. Voor Annulering van de Overeenkomst gelden de voorwaarden van de Partner.
 2. Annulering door de Gebruiker geschiedt door via het e-mailadres van de Partner een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de Inschrijving geannuleerd moet worden. Een Annulering wordt door Partner in behandeling genomen. De Gebruiker ontvangt – na een beroep op het herroepingsrecht zoals in Artikel 5 omschreven – ontvangstbevestiging van de Partner.
 3. Wanneer de Gebruiker, indien Consument, de Inschrijving wilt annuleren nadat het Product is aangevangen geldt dat als een tussentijdse opzegging van een overeenkomst tot opdracht, waarop de bepalingen van artikel 7:400 BW van toepassing zijn. Gebruiker dient de tussentijdse opzegging direct, schriftelijk per e-mail aan de Partner te melden. Partner brengt bij Gebruiker een naar redelijkheid vast te stellen deel van de tot op het moment van de melding gemaakte kosten in rekening en betaalt binnen 30 dagen na de melding het overige geldbedrag aan Gebruiker terug. Het is aan de Partner om de gemaakte kosten aannemelijk te maken.
 4. Recht op annulering geldt niet indien er sprake is van een E-learning product waarvan de betaling is voldaan en het E-learning aan hem ter beschikking is gesteld door de Partner.

Artikel 7: Persoonsgegevens en AVG

 1. Opleiding.nl verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens van Gebruiker. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren en invullen van die Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten door Opleiding.nl.
 2. De gegevensverwerking van betrokken personen staan nader toegelicht in het Privacy Statement van Opleiding.nl.
 3. Opleiding.nl is niet verantwoordelijk of op enige wijze aansprakelijk voor het privacybeleid van Partners.

Artikel 8: Klachten, geschillen en toepasselijk recht.

 1. Klachten over de levering of de inhoud van het Product, over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst en de door de Partner te leveren diensten, dienen schriftelijk aan de Partner gemeld te worden en niet aan Opleiding.nl. De Partner neemt deze klachten in behandeling.
 2. Klachten over het Platform dienen schriftelijk aan het E-mailadres van Opleiding.nl gemeld te worden. Opleiding.nl zal doorgaans binnen 14 dagen de klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt de Gebruiker van ons mogelijk achteraf een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Opleiding.nl verzoekt Gebruiker vriendelijk deze in te vullen en aan ons terug te sturen.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opleiding.nl partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. De rechtbank te Amsterdam is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van enige geschillen nadat partijen onderling niet tot een oplossing van het geschil zijn gekomen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 9: Wijzigen algemene voorwaarden

 1. Opleiding.nl is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Indien de Gebruiker een Consument betreft, dan heeft de Consument het recht de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden, als de wijziging zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 van deze algemene voorwaarden wezenlijke gevolgen heeft voor de prestatie die de Consument ontvangt zoals overeengekomen in de Overeenkomst.